Доклади
Експерт
От дата
X
До дата
X

Гаранции за ефективен достъп до правна помощ в досъдебната фаза на наказателните производства
  07.06.2017
Don’t Stop Now: Findings of the European Catch-Up Index 2016
  09.05.2017
Обществени нагласи спрямо речта на омразата в България през 2016 г.
  12.07.2016
Демокрация и гражданско участие 2016 г.
  06.06.2016
Демокрация и гражданско участие 2015 г.
  11.11.2015
Обществено мнение и социални нагласи в България през април 2015 г.
  14.05.2015
Данните са от национално представително изследване на общественото мнение, проведено сред населението на възраст над 18 г. между 21 март и 9 април 2015 г. по метода на интервю лице в лице по стандартизирана анкетна карта. Респондентите са подбрани чрез двустепенна гнездова извадка. При планирани 1200 интервюта са осъществени 1178. Максималната стохастична грешка е ±2,9%.
Обществени нагласи спрямо речта на омразата в България през 2014 г.
  09.12.2014
Оползотворяване на частни необитавани жилища за увеличаване на социалния наемен фонд в България
  11.11.2014
Адекватното използване на наличния жилищен фонд – чрез въвеждане на механизми за посредничество между наемателите и наемодателите, е сред основните предпоставки, доказали своята ефективност по отношение на развитието на социалния жилищен сектор в Европа.
Докладът е подготвен от Боян Захариев и Росица Милкова. Издава се с подкрепата на Институт „Отворено общество“ – Будапеща.
"Какво (не) знаем за председателите на върховните съдилища в държавите членки на Европейския съюз"
  10.09.2014
Оценка на включването на ромите на пазара на труда чрез общи и специфични за целевата група мерки и програми за заетост, финансирани от ЕС
  05.06.2014
Осигуряването на равни възможности за заетост е водещ приоритет на Националния план за действие по международната инициатива „Десетилетие на ромското включване: 2005-2015 г.” и значителна предпоставка за постигане на по-добри резултати във всички останали приоритетни области по Ромската декада. Дълготрайният период на липса на ефективни мерки за подобряване на заетостта при ромите в съчетание с все още съществуващите практики на дискриминация и увеличаващото се влияние на икономическата криза през последните три години влоши конкурентоспособността на ромите на пазара на труда и доведе до значителнo запазване на високото равнище на безработицата сред тях, предавана от поколение на поколение. В национален контекст ромите са сред най-уязвимите групи на пазара на труда.
Докладът е подготвен от Боян Захариев и Илко Йорданов. Издава се с подкрепата на Институт „Отворено общество“ – Будапеща в рамките на инициативата „Максимални ползи за интеграцията на ромите от фондовете на Европейския съюз.“
Programmes About OSI News Priorities Experts Publications Links Mission Founder Trustees Staff Annual Report Financing Contract Us