Програми
ПУБЛИЧНИ ПОЛИТИКИ
 
Приоритет на Програма "Управление и публични политики" е формирането на активни, обществено ангажирани и прогнозируеми политики за развитие на България в контекста на членството й в ЕС.

Прилагайки подхода за оценка и анализ на промените в тази широка сфера, Програмата работи за създаване на условия за защита на обществените интереси при формирането и провеждането на национални, регионални и местни политики, условия за установяване на практики на добро управление на всички нива и за регламентирането на гражданското участие и контрол по отношение на тези политики.

Стратегическата цел на Програмата е засилване на гражданското участие и защита на обществените интереси при формирането и провеждането на националните, регионални и местни политики, както и установяване на практики на добро управление на всички управленски нива.

За периода 2007-2008 г. програмата работи по три основни направления:
 
  • регионално развитие и децентрализация;
  • партньорство между публични и частни институции;
  • реформа на публичната администрация.
 
Програмата си поставя за цел да насърчи провеждането на активна регионална политика с оглед постигането на устойчиво и балансирано развитие и осъществяване на последователна политика на децентрализация от страна на централните и местни власти. Все по-популярната форма за партньорство между публичния и частния сектор поставят на дневен ред проблемите за степента на готовност на институциите да подпомагат и оценяват публично-частните партньорства на национално и местно ниво. Приоритет на Програмата е и изграждането на модерна публична администрация и прилагане на принципите на "добро управление" (good governance), залегнали в работата на институциите на ЕС.

От 2007 г. програмата обръща специално внимание в дейността си на проблемите по разработването и осъществяването на публични политики в сферата на образованието и здравеопазването. Финансирането и в двата сектора търпи сериозни реформи през последните години, които все още не са приключили и чиито резултати продължават да бъдат във фокуса на общественото внимание.


Programmes About OSI News Priorities Experts Publications Links Mission Founder Trustees Staff Annual Report Financing Contract Us