Програми
ПРАВНА ПРОГРАМА

Мисията на Правна програма се изразява в отстояване на принципите на върховенство на закона и защита на правата на човека. В периода до присъединяването на България към ЕС програмата е неизменно ангажирана с подкрепа на съдебната реформа, с акцент върху инициативи, които имат пряко отношение към улесняване на достъпа до правосъдие за българските граждани и модернизиране на пенитенциарната система.

Основните области на експертиза на програмата са:

  • Укрепването на капацитета на местни правозащитни организации и улесняване на тяхното участие при определяне на част от приоритетите за реформа на правосъдната система;
  • Укрепване на правоприлагащия капацитет на съдебната система чрез повишаване квалификацията на кадрите;
  • Подобряване на практическото обучение на студентите по право чрез въвеждане на клинично правно образование;
  • Реформа на системата за предоставяне на служебна защита по наказателни дела – пилотно изграждане на Бюро за правна помощ във Велико Търново и разработване на нов Закон за правната помощ, в партньорство с Министерството на правосъдието и Висшия адвокатски съвет;
  • Подобряване на прозрачността на съдебната система чрез въвеждане на иновативни практики - назначаване на прес-аташета към съдилищата, в партньорство с ПИОР и Министерството на правосъдието;
  • Въвеждане на пробацията като алтернатива на наказанието лишаване от свобода, в партньорство с Министерството на правосъдието и местни неправителствени организации;
  • Разработване и въвеждане на механизми за партньорство между полицията, местните власти и гражданските организации по стратегията за въвеждане на модела “полицията в близост до обществото” - в партньорство с дирекция Полиция на МВР.

За периода 2007 – 2009 г. Правна програма има за цел да гарантира продължаването и необратимостта на реформите в съдебната система и да фокусира своите усилия върху подобряване на прозрачността и отчетността в работата на правораздавателните и правоохранителни институции.

Основната дейност на програмата се реализира чрез изследвания, гражданско наблюдение над дейността на институциите, мониторинг на изразходването на бюджетни средства и представяне и адаптиране на успешни чуждестранни практики.

Програмата развива три основни приоритета:

  • Прозрачност и отчетност на институциите;
  • Равенство и защита на правата на човека;
  • Улесняване на достъпа до правосъдие за лица в неравностойно положение.

Правна програма има установени трайни патрньорски връзки с широка мрежа от неправителствени организации, специализирани в предоставяне на правна помощ на уязвими социални групи и в защита на основните права на човека, както и с редица институции като Министерството на правосъдието, Министерството на вътрешните работи, Националната следствена служба. 
 

Programmes About OSI News Priorities Experts Publications Links Mission Founder Trustees Staff Annual Report Financing Contract Us