Неправителствени организации и министър Тачева
обсъдиха реформата в правосъдието
20.07.2007

На 20 юли 2007 година се проведе среща на неправителствени организации, които работят по отделни аспекти на реформата на правосъдието в България. На срещата бяха представени Съюза на съдиите в Република България, Български адвокати за правата на човека, Институт "Отворено общество" - София, Асоциация "Прозрачност без граници", Център за либерални стратегии, Фондация "Рискмонитор", Български институт за правни инициативи, Център на НПО в Разград, Български хелзинкски комитет и други. В работната среща взеха участие и новоназначеният Министър на правосъдието Миглена Тачева и председателят на Върховния административен съд Константин Пенчев.

Целта на срещата беше да се обсъди развитието на реформата на правосъдието в България след приемането на страната в ЕС. Участниците споделиха необходимостта от изработване на ясен план с приоритетите за продължаване на реформата, която да не се разглежда единствено като проблем на европейската интеграция. В интерес на българските граждани е постигането на ефективно и качествено правосъдие, при отстояване на принципите за независимост на съда и защита на правата на човека.

Постигнато беше съгласие между Министъра на правосъдието и неправителствените организации за изработване на план за действие за продължаване на реформите. За целта ще бъде създадена специална работна група към Министерството на правосъдието, в която ще бъдат поканени представители на професионалните сдружения на юристи и магистрати, както и представители на неправителствени организации, които имат утвърден опит при осъществяване на реформата на съдебната власт. Първият продукт от работата на групата ще бъде актуализиран план за действие за продължаване на реформата на съдебната власт, който ще бъде предложен за одобрение на правителството през месец септември. Според последния доклад на Европейската комисия, Правителството трябва да представи и съгласува такъв план с Брюксел до месец октомври.

Като своя отделна инициатива неправителствените организации ще организират независимо наблюдение над развитието на реформата и състоянието на правосъдието в България. Ще бъде изготвян периодичен доклад, който ще има за задача да регистрира постигнатия напредък и да оцени качеството на новоприетите законодателни промени. В доклада ще бъдат изследвани области, които не са включени в наблюдението от Брюксел, но са от огромно значение за достъпа на българските граждани до качествено и ефективно правосъдие, сред които материални условия на труд на магистратите, изразходването на бюджетни средства и усвояване на фондовете от ЕС, предназначени за реформа на съдебната система, качество и бързина на обслужване на гражданите, информационни системи и достъп до информация.

Първоначално за секретариат на инициативата ще служи Правна програма на Институт "Отворено общество" - София. За повече информация можете да се свържете с Иванка Иванова, Директор Правна програма, Институт "Отворено общество"- София, ул. Солунска 56, тел. (+359 2) 930 66 17, (+359 2) 930 66 19, или на e-mail  iivanova@osf.bg

Programmes About OSI News Priorities Experts Publications Links Mission Founder Trustees Staff Annual Report Financing Contract Us