Стартира конкурс за набиране на проектни предложения
в рамките на нова програма за подкрепа на студентски иновации
25.04.2016

Институт "Отворено общество" – София, в партньорство с Фондация Микрофонд – София, обявяват началото на конкурс за набиране на проектни предложения в рамките на новосъздадена Програма за подкрепа на студентски иновации.

Програмата има за цел да насърчи и подкрепи студенти с иновативни идеи или проекти, допринасящи за решаването на социални проблеми и/или за развитието на научните дисциплини в следните приоритетни области:

  • Демократизация на обществения живот в България;
  • Защита на основните права на човека;
  • Борба с бедността и ограничаване на последиците от социалното изключване.

Общият индикативен размер на средствата, предвидени за подкрепа на проекти по Програмата, е 300 000 евро. Максималният размер на безвъзмездната финансова помощ за проект е 25 000 евро.

Крайният срок за подаване на проекти е 30 май 2016 г.

По програмата могат да кандидатстват висши училища, студентски клубове и организации, както и неправителствени организации, отговарящи на условията за допустимост.

Подробни насоки за кандидатстване са публикувани на сайта на програмата на адрес: www.studentsinnovations.bg

Програмата се осъществява с подкрепата на Open Society Foundations.

Programmes About OSI News Priorities Experts Publications Links Mission Founder Trustees Staff Annual Report Financing Contract Us