Ромските трудовите медиатори планират изследване на реалната
безработица в общностите с преобладаващо ромско население
07.10.2015

В с. Трудовец, община Ботевград, се проведе третият семинар от цикъла за изграждане на капацитет за работа с уязвими групи на пазара на труда, организиран в партньорство между Институт "Отворено общество" – София и Сдружение Национална мрежа на ромските трудови медиатори с подкрепата на Агенцията по заетостта. Темата на обучението бе „Управление на информацията за ефективна интеграция на уязвими групи на пазара на труда“, а целите на форума бяха да се повишат уменията на ромските трудови медиатори за извършване на оценки и разработване на презентации и проекти за справяне с предизвикателствата пред работната сила от уязвимите групи.

Ромските трудови медиатори се запознаха с основните принципи при планирането, провеждането и анализа на резултатите от теренни изследвания. Дискутирани бяха ключови области на дефицит на информация за нагласите и поведението на неактивните и безработните лица.

Участниците разработиха план за провеждане на социологическо проучване от екипа на Национална мрежа на ромските трудови медиатори, което да направи актуална снимка на заетостта в ромските общности, анализ на причините за безработица и да послужи за набелязване на инициативи и мерки за подобряване на интеграционните политики за заетост.

Programmes About OSI News Priorities Experts Publications Links Mission Founder Trustees Staff Annual Report Financing Contract Us