Трудовите медиатори призовават за подобряване
на координацията в социалната работа с уязвими групи
12.06.2015

В Пловдив се проведе семинар за работа с уязвими групи на пазара на труда, организиран в партньорство между Институт "Отворено общество" – София и Сдружение Национална мрежа на ромските трудови медиатори с подкрепата на Агенцията по заетостта.

 

В рамките на семинара бяха представени съвременни подходи на социална работа с най-уязвимите групи на пазара на труда и бяха обсъдени възможности за продължаващото професионално развитие на медиаторите и подобряване на взаимодействието им с представители на останалите институции и т. нар. "помагащи професии", ангажирани със социалното включване.

 

По време на семинара се проведе и церемония по връчване на сертификат за представяне на добра практика от работата на трудовите посредници – ромски медиатори.

 

Участниците се обединиха около необходимостта от провеждане на застъпническа кампания за разширяване на обхвата и повишаване на ефективността от социалната работа чрез откриване на повече работни места за социални работници и медиатори и подобряване на координацията помежду им.

Форумът приключи с разработване на план за квалификационно развитие на трудовите посредници за работа с уязвими групи, включващ формиране на умения за картографиране на квартали с преобладаващо население от уязвими групи и за разрешаване на конфликти, както и обучения в областта на човешките права, антидискриминацията и управлението и анализа на информацията в областта на социалната интеграция.

Programmes About OSI News Priorities Experts Publications Links Mission Founder Trustees Staff Annual Report Financing Contract Us