Интеграционни политики: кой има полза?
30.01.2014

Институт "Отворено общество" – София е партньор в осъществяване на проекта "Интеграционни политики: кой има полза? Разработване и прилагане на показатели в обществените дебати за интеграцията" (MIPEX 2015), който се осъществява от Barcelona Centre for International Affairs (CIDOB) и Migration Policy Group (MPG). Проектът цели да информира и ангажира основните участници в интеграционните политики относно възможностите за използване на показатели за подобряване на управлението на процеса на интеграция и ефективността на интеграционните политики. Основните задачи на проекта са:

  • да установи и измери резултатите от интеграцията, самите интеграционни политики и други фактори от средата, които могат да повлияят на ефективността на политиките;
  • да установи действителните и потенциалните бенефициенти от политиките в седем области, а именно заетост, образование, политическо участие, достъп до националност, събиране на семейства, жилища и анти-дискриминация;
  • да събере и да анализира оценки на резултати и ползите от интеграционните политики.

Основните резултати от изследването ще се състоят в създаването на интерактивен уеб сайт, надграждащ успешния модел на MIPEX и Е-книга, представяща всички данни чрез лесносравними профили на отделните държави, анализи и бази данни. Тези данни ще бъдат обобщени отделно за всяка държава и за всяка от седемте области на интеграционната политика.

За да осигури осъществяването на планираните резултати, екипът на MIPEX ще извърши следното:

  • Актуализация на политиките – проектът ще даде подробен и сравнителен преглед на последните промени в интеграционните политики, като надгражда основата, която е вече изградена от предишни изследвания по MIPEX. С помощта на изследователската мрежа COST/ADAPT и на Световната организация по миграция към методологията, използвана до сега, ще бъде добавен нов елемент, засягащ достъпа на имигранти до здравеопазване.
  • Събиране и анализ на статистическа информация за резултатите от интеграционните политики, средата и заинтересованите страни от тяхното прилагане.
  • Установяване и анализ на резултатите от интеграционните политики поне в 10 държави-членки.
  • Публикуване и разпространение на резултатите – във всичките 28 държави–членки на ЕС ще бъде организирана медийна кампания, както и задълбочени дебати за интеграционната политика в поне 12 от държавите. Резултатите от изследването, оценките и националните дебати ще бъдат представени на заключителна конференция в Брюксел с цел да бъдат обвързани националните дебати с дебата за европейската интеграционна политика чрез Стокхолмската програма и Стратегията Европа 2020.

Проектът "Интеграционни политики: Кой има полза?" е съфинансиран от Европейския фонд за интеграция на граждани на трети страни. Проектът започна през ноември 2013 година и ще приключи през април 2015 година.

Партньори в ЕС

Проектът ще направи пълен преглед на резултатите, ползите и промените в интеграционните политики на 28-те държави-членки на ЕС. В допълнение, проектът има за цел да включи в обзора и други държави като Норвегия, Швейцария, Южна Корея, Япония, както и основните държави-членки на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие, които също приемат мигранти - като Австралия, Канада, Нова Зеландия и САЩ (в този случай разходите ще се поемат от организациите – партньори в съответните държави).

Списък на партньорските организации е достъпен тук

Programmes About OSI News Priorities Experts Publications Links Mission Founder Trustees Staff Annual Report Financing Contract Us