Гражданско наблюдение на дейността на ДКЕВР –
изпълнение на препоръките
27.04.2012

Държавната комисия за енергийно и водно регулиране (ДКЕВР) е изпълнила само частично гражданските препоръки за подобряване на прозрачността, отчетността и възможностите за гражданско участие в нейната работа. Това показват резултатите от гражданското наблюдение на изпълнението на препоръките от наблюдение на дейността на комисията.

Наблюдението на изпълнението на препоръките беше извършено от експерти на Института за развитие на публичната среда, с подкрепата на Институт "Отворено общество" – София в периода 2010 – 2011 г.

В хода на мониторинга наблюдателите стигнаха до заключението, че са нужни целенасочени усилия за повишаване на капацитета на структурите на гражданското общество за влияние върху процеса на вземане на решения от ДКЕВР. По този начин биха били осигурени гаранции, че в своята дейност ДКЕВР прилага принципите на доброто управление. Становището на експертите, участвали в наблюдението е, че ДКЕВР би съдействала в това отношение. Причина за това е разбирането на някои членове на комисията , че по-активното гражданско участие в дейността на ДКЕВР ще я легитимира по-добре пред обществото и икономическите субекти като независим регулаторен орган.

Препоръките и реакцията на ДКЕВР, които бяха обект на наблюдение, бяха резултат на гражданско наблюдение на дейността на ДКЕВР, осъществено през периода 01.06 – 30.11.2009 г. от Институт "Отворено общество" – София в партньорство с Института за развитие на публичната среда и Българската национална асоциация на потребителите, финансиран от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. В резултат на тази инициатива бяха отправени множество предложения за подобряване на прозрачността, отчетността и възможностите за гражданско участие в дейността на регулаторния орган.

Текстът на доклада можете да намерите тук.

Programmes About OSI News Priorities Experts Publications Links Mission Founder Trustees Staff Annual Report Financing Contract Us