Рейтингова система на висшите училища 2012 г.
22.03.2012

Днес бяха представени обновените данни и новите функционални възможности на интернет базираната Рейтингова система на висшите училища в България . Актуализираното издание на системата за 2012 година съдържа информация за 51 акредитирани висши училища, които предлагат обучение по различни специалности в 52 професионални направления.

Системата дава възможност висшите училища да бъдат сравнявани на базата на 49 индикатора, които измерват различни аспекти на учебния процес и научната дейност, удовлетвореността на студентите от учебната среда и социално-битовите и административни услуги, престижа, връзките с пазара на труда и реализацията на завършилите. Новост в рейтинговата система е включването на индикатори, измерващи приноса към осигурителната система и регионалната значимост на висшите училища.

За изработване на системата е използвана информация от висшите училища, Националната агенция за оценяване и акредитация, модула АдминУни в информационната система на образованието, Националния осигурителен институт, международни библиографски бази данни, както и от анкетно проучване на мнението на 15 000 студенти.

Както и в предходното си издание, което беше представено през ноември 2010 година, Рейтинговата система дава възможност на потребителите да се запознаят с предварително изготвени стандартизирани класации и да изработват собствени класации с оглед на индивидуалните си интереси и приоритети във всяко едно от професионалните направления в българското висше образование.

В допълнение, системата дава достъп до богата информация за професионалните направления, специалностите и образователно-квалификационните степени, по които отделните висши училища предоставят обучение. Тя подобрява прозрачността на висшето образование, допринася за повишаване на качеството на събираната статистическа информация, увеличава възможностите за информиран избор на кандидат-студентите и служи като база за анализи от страна на висшите училища, работодателите и експертната общност. Английската версия на системата в интернет служи като допълнителна предпоставка за засилване на видимостта и присъствието на българските висши училища в европейското и световно образователно пространство.

Съдържанието на "Рейтинговата система за висшите училища в България" е актуализирано и доразвито през 2012 г. от Консорциум "ИОО-МБМД-С", съставен от Институт "Отворено общество" – София, Институт за маркетинг и социални изследвания МБМД и Сирма Груп в изпълнение на обществена поръчка на Министерство на образованието, младежта и науката с предмет "Доразвиване и поддръжка на рейтинговата система за висшите училища в Република България".

Programmes About OSI News Priorities Experts Publications Links Mission Founder Trustees Staff Annual Report Financing Contract Us