Изгубени в превода: Основни проблеми в
Специалните домове за временно настаняване на чужденци
07.02.2012

Цялостната информираност на принудително настанените лица за правата им в рамките на задържането и последващите процедури, е на много ниско ниво. Това се дължи основно на липсата на достъп до професионален устен превод в Специалните домове за временно настаняване на чужденци (СДВНЧ). Около това мнение се обединиха по-голямата част от участниците в дискусията, на която бяха обсъдени констатациите от гражданския мониторинг на Институт "Отворено общество" – София в СДВНЧ.

За да се преодолее този проблем е необходимо да се осигурят бюджетни средства и да се установи ред за предоставяне на такъв превод, поне на езиците на основните страни на произход на задържаните. "Проблемът с превода е първостепенен", заяви Вася Илиева от Националното бюро за правна помощ. "Ако няма добър специалист-преводач, адвокатът не може да окаже адекватна правна помощ", подчерта тя. Илиева заяви, че ще потърси помощта на представителството на Върховния комисариат за бежанците на ООН, който да помогне в квалификацията на адвокати, оказващи правна помощ на бежанци и мигранти.

Звезда Ванкова от Институт "Отворено общество" – София, която представи основните изводи от доклада "Гражданско наблюдение в Специалните домове за временно настаняване на чужденци" препоръча на специализираните административни органи да назначат преводачи на щат. Ванкова каза още, че държавата трябва да помисли за откриването на специализирани домове с отворен режим, в който да бъдат настанявани деца и семейства с деца.

В отговор Лъчезар Милушев (началник на отдел в КИАД, МВР) каза, че препоръките, включени в доклада на "Отворено общество" вече са били обсъдени от Националния съвет по миграционна политика. В резултат на това в плана за дейността на съвета за 2012 г.е включена мярка за извършване на анализ и оценка на добри практики при създаване и използване на домовете от отворен тип. Той увери, че в най-скоро е възможно такива домове да бъдат открити и у нас. Милушев допълни, че междуведомствена работна група за промени в Закона за чужденците в Р България ще внесе предложения за въвеждането на "статут на толерантност" и алтернативи за принудително задържане, включително и настаняване на външен адрес. (Презентацията на Лъчезар Милушев можете да намерите тук)

За необходимостта от законови промени говори и Теодора Иванова от Държавната агенция за закрила на детето. Тя заяви, че агенцията няма правомощия да извършва проверки на територията на Специалните домове за временно настаняване на чужденци. Агенцията обаче ще настоява новият Закон за закрила на детето да допуска такава възможност.

"Големият въпрос е защо търсещите убежище са задържани в подобен тип домове в България?", попита Милагрос Лейнес , представител на Върховния комисариат за бежанците на ООН в България. "Всички демократични държави признават правото на човек да търси закрила и убежище. В българския контекст обаче това не е така. Когато един човек е задържан или арестуван на ГКПП, това практически криминализира намерението на този човек да търси убежище. Това означава, че нелегалното влизане в България с цел търсене на убежище, се криминализира и се наказва с арест и задържане. Според ВКБООН настаняването в специализирани центрове трябва да е мярка, която да се прилага на последно място. За хората, които търсят закрила, такава мярка не трябва да действа", заяви Лейнес.

Гражданското наблюдение, което Институт "Отворено общество" организира в партньорство с Дирекция "Миграция" на МВР, е осъществено в периода януари–юни 2011 г. В рамките на наблюдението специално обучени доброволци с познания по редки езици са посетили общо 21 пъти без предварително предупреждение СДВНЧ в кв. "Бусманци"- гр. София и в гр. Любимец и са интервюирали 75 настанени чужденци, от които 16 са деца. Основните страни на произход на интервюираните чужденци са Афганистан, Сирия и Ирак. Такъв тип наблюдение в СДВНЧ се провежда за първи път, като целта му е да се проследят организацията и начинът на работа на служителите в СДВНЧ с временно настанените чужденци, да се провери до каква степен се спазват законовите стандарти за защита правата на човека и какви са фактическите условия в местата за временно настаняване на чужденци.

Пълен текст на доклада "Гражданско наблюдение в Специалните домове за временно настаняване на чужденци"

Пълен запис на дискусията можете да чуете тук.

Programmes About OSI News Priorities Experts Publications Links Mission Founder Trustees Staff Annual Report Financing Contract Us