Първичната здравна помощ – състояние и ефективност
25.01.2012

Имунизационната програма за пациентите до 18 години е най-ефективната дейност при първичната здравна помощ, а програма "Майчино здравеопазване" е с най-ниска ефективност. Това показва анализ на ефективността на първичната медицинска помощ по региони в България., който беше представен днес в Национален център по обществено здраве и анализи. Анализът е осъществен от екип с ръководител доц. Петко Салчев и публикуван с подкрепата на Институт "Отворено общество" – София.

Изследването се основава на наличните данни от НЗОК за 2009 г., прилага метода Анализ на границата на ефективността (DEA анализ) и представя обектива картина за ефективността на първичната здравна помощ при предоставяне на здравни услуги за населението. Резултатите от анализа не са индивидуалната оценка на отделните общопрактикуващи лекари, а представляват съвкупна оценка на ефективността на тяхната дейност в отделните региони.

При анализа на съотношението между предоставените здравни услуги от общопрактикуващите лекари (ОПЛ) от отделните региони в страната и ресурсите, които са вложени за тези услуги от здравната система през 2009 г., се вижда, че общата дейност на личните лекари, в която са включени всички прегледи, осъществени от ОПЛ в отделните региони е била недостатъчно ефективна. При еднакъв ресурс в отделните региони има значителна разлика в броя осъществени прегледи. Пет са водещите региони в страната през 2009 г., в които личните лекари са постигнали най-висока ефективност в общата си дейност. Това са Търговище, София-град, Силистра, Разград и Видин. Общите дейности на ОПЛ в половината от регионите в страната (14 региона) са едва до 35,6% ефективни в сравнение с тези водещи 5 региона.

Недостатъчно добра ефективност при използването на ресурсите в първичната здравна помощ има и по отношение на осъществяването на профилактиката на пациентите и програмите "Диспансеризация" и "Майчино здравеопазване" (дейности, осъществявани от ОПЛ за проследяване на нормална бременност и послеродово наблюдение) през 2009 г. От анализираните програми дейността, осъществена в програма "Майчино здравеопазване", е с най-ниска ефективност. При тази дейност се наблюдава и най-голямо отклонение в стойностите на ефективността на отделните региони, което е показател за голямото различие между тях. Имунизационната програма за пациентите до 18 години е най-ефективната дейност при първичната здравна помощ. Това е дейността на личните лекари, която е извършена с най-малка разлика от гледна точка ефективност в отделните региони на страната.

Постоянното нарастване на разходите в системата на здравеопазване обуславят нуждата от анализиране на ефективното им разходване. Такава информация е нужна за ключови решения за управление на здравеопазването у нас. От особено значение е намирането и прилагането на обективни и изпълними методики за оценка на ефективността. Такъв подход се прилага от авторите на изследването "Първична здравна помощ – факти и анализи". Анализът е осъществен от екип с ръководител доц. д-р Петко Салчев, доц. д-р Лидия Георгиева, д-р Николай Христов, Тодор Кондурджиев и Десислава Димитрова.

Основни акценти от доклада "Първичната здравна помощ в България - факти и анализи" можете да намерите тук.

Programmes About OSI News Priorities Experts Publications Links Mission Founder Trustees Staff Annual Report Financing Contract Us