Нов модел за разпределение на средствата
за училищно образование в общините
29.11.2011

Министерството на образованието, младежта и науката представи нов модел за групиране на общините при финансиране на общообразователните училища. Новото групиране запазва критерия "брой на населението в общинския център".

Вторият критерий е броят на селищата с население над 600 души (без общинския център). Така общините са разделени в 7 групи. При новото групиране за 2012 г. са определени и нови единни разходни стандарти, по които общообразователните училища ще получат над 21 млн. лева повече. Предвиден е защитен механизъм, който гарантира, че нито една община няма да получи по-малко средства по разходен стандарт в сравнение с 2011г.

В хода на обсъждането на новия модел експерти от МОМН, общински администрации, Националното сдружение на общините в Република България и неправителствени организации подчертаха необходимостта от предварителни дебати и оценка за въздействието на всички ключови промени в нормативната база, свързана с училищното образование.

Специалистите дискутираха и предложения за определяне на оптимален разходен стандарт и въвеждане на ограничение за максималния брой ученици в едно училище. Обсъдени бяха и механизми за насърчаване на партньорството между местното самоуправление и структурите на МОМН с цел подобряване на образователните политики на общинско равнище.

Форумът беше организиран от Министерството на образованието, младежта и науката в партньорство с Институт "Отворено общество".

Programmes About OSI News Priorities Experts Publications Links Mission Founder Trustees Staff Annual Report Financing Contract Us