Гражданското наблюдение констатира частично подобрение
на условията в местата за задържане в РУП
29.09.2011

Сигналите за злоупотреба със сила в местата за задържане в Районните управления на полицията (РУП) през периода 2010-2011гг. са намалели в сравнение с 2007-2008гг. Това е една от констатациите в доклада по проект "Гражданско наблюдение в полицията", осъществяван от Институт "Отворено общество" – София. Според доброволците, реализирали мониторинга обаче това не означава намаление на полицейското насилие като цяло, тъй като наблюдателите имат достъп само до ограничен брой помещения в РУП и често има обективни пречки за провеждане на конфиденциални интервюта със задържаните.

Частично подобрение е констатирано по общо четири от показателите, свързани с материално-битовите условия. Въпреки това, от общо 80 наблюдавани РУП само 19 се доближават до нормативните изисквания. На повечето места липсват специално обособени помещения за разпит, а разпитите се провеждат в кабинетите на полицаите и се създават предпоставки за злоупотреба със сила от страна на полицейските служители.

Констатирани са необяснени поправки в регистрите по задържане, както и случаи, при които задържаните не са запознати изчерпателно с правата си. Това е предпоставка за сериозни нарушения, включително и за превишаване на законно установения срок за задържане от 24 часа. Положението в София по тези два показателя е по-лошо, отколкото в края на предишната фаза на проекта. Това означава, че постигнатият напредък не е траен и е необходимо РУП да бъдат подлагани на системен вътрешен (от страна на МВР) и външен (от страна на прокуратурата) превантивен контрол за спазване на закона.

Частично влошаване има по показателите "Достъп до правна помощ" и "Осигуряване на храна на задържаните". Все още има полицаи, които разубеждават задържаните да търсят адвокатска защита или се оправдават с лимити на изходящите телефонни обаждания в РУП. Полицейски служители от своя страна се оплакват от лоша координация с местните адвокатски съвети и откази за явяване от дежурни адвокати.

Новият момент в проекта през 2010–2011 г. е наблюдението върху местата за административно обслужване и прием на граждани в РУП. Повечето от интервюираните са определили отношението на полицейските служители като "любезно" и "професионално". В същото време обаче преобладаващият брой РУП са трудно достъпни за хора с увреждания; няма обособени чакални; все още няма административни услуги, които МВР да предоставя на гражданите чрез интернет. Няма и специални условия за прием на жертви на престъпления и това създава риск от вторична виктимизация, особено за жертвите на различни видове насилие.

Проект "Гражданско наблюдение в полицията" се осъществява от Институт "Отворено общество" – София по одобрена от Главна дирекция "Охранителна полиция" методология.

През периода от август 2010 г. до май 2011 г. специално обучени доброволци посетиха без предварително предупреждение местата за задържане на територията на 80 РУП в областите: Пловдив, Пазарджик, Стара Загора, Сливен, Хасково, Варна, Добрич, Бургас, Перник и на територията на гр. София, като градовете са избрани въз основа на полицейската статистика за най-голям брой задържани лица на година. В проекта участваха общо 200 доброволци, организирани от 4 НПО: Институт "Отворено общество" – София, Сдружение "Свят без граници" (Стара Загора), Асоциация "Деметра" (Бургас), Фондация "SOS-семейства в риск" (Варна) и Община Пловдив, които са осъществили над 1030 посещения в РУП и общо около 650 интервюта .

Пълен текст на доклада можете да прочетете тук.

Programmes About OSI News Priorities Experts Publications Links Mission Founder Trustees Staff Annual Report Financing Contract Us