Цената на правосъдието в България (2009-2010)
17.06.2011

Общите публични разходи за правосъдие и вътрешен ред са високи, а в същото време основните показатели за ефективност на правосъдието остават трайно лоши. Общественото доверие в съдебната власт и полицията в България е най-ниско в сравнение с всички останали страни-членки на ЕС. Същевременно броят на тежките престъпления срещу личността и делът на несъобщената на полицията престъпност остава висок. Остава висок и броят на осъдителните решения срещу България в Европейския съд по правата на човека, като основните нарушения на Европейската конвенция - като бавно съдопроизводство, например - са както проблеми на съда, така и проблеми на досъдебната фаза – т.е. на полицията и на прокуратурата.

Това са част от основните изводи в доклада "Цената на правосъдието в България – оценка на обществените разходи за правосъдие и вътрешен ред 2009-2010г.", изготвен от експерти на Институт "Отворено общество" – София. Според авторите на доклада причините за ниската ефективност на вложените ресурси могат да се търсят в три направления: големи разходи за издръжка на многоброен персонал; трайно ограничени инвестиции и наличието на сериозни разлики в натоварването между различните регионални структури, което демотивира заетите.

Институт "Отворено общество" организира публична дискусия върху основните изводи от доклада, в която се включиха Иван Колев, председател на комисия “Бюджет и финанси” във Висшия съдебен съвет (неговата презентация можете да видите тук), заместник-министърът на правосъдието Христо Ангелов и Димитър Георгиев, заместник-министър на вътрешните работи. Правна програма на ИОО се ангажира да включи мненията на трите институции в книжното издание на изследването.

Пълен текст на доклада "Цената на правосъдието в България" можете да прочетете тук.

Programmes About OSI News Priorities Experts Publications Links Mission Founder Trustees Staff Annual Report Financing Contract Us