Междинен доклад от гражданско наблюдение в полицията
10.03.2011

Институт "Отворено общество" – София представя резултати от гражданското наблюдение в полицията за периода от август до декември 2010г. Наблюдението се извършва по общо 14 показателя за спазване на основните права на задържаните и условията за задържане в полицията. Предишният период на наблюдение беше юли 2007 - август 2008 г.; от средата на 2008 до средата на 2010 г. не е провеждано гражданско наблюдение.

Един от основните положителни резултати през 2007-2008 година беше значителното намаляване на пропуските, допълнителните вписвания и поправките по документацията за задържане, както и регламентирането на условията за предоставяне на храна на задържаните. Прекъсването на гражданското наблюдение за 2 години има негативен ефект в тези области. През 5-те последни месеца на 2010 година са констатирани по-чести несъответствия и поправки в регистрите по задържане в сравнение с 2007-2008 г. Това свидетелства за риск от нарушаване на основните права на задържаните, включително и превишаване на законноустановения срок за задържане от 24 часа.

В същото време, наблюдението за последните 5 месеца на 2010г. регистрира само 2 оплаквания за полицейско насилие и те са единствено в София. Това представлява известно подобрение, защото за предишния наблюдаван период, при почти същия брой посещения на доброволци в РУП, са регистрирани 5 оплаквания за полицейско насилие.

Намаляването на оплакванията за насилие на територията на полицейските управления обаче не означава намаление на насилието като цяло. Анализът на случаите, отразени в медиите през последните 7 години показва, че

  • За периода 2004-2010 година публикуваните в медиите случаи на полицейското насилие са се увеличили двойно;
  • Преобладаващата част от полицейското насилие се случва ИЗВЪН полицейските управления, а не вътре в тях (съотношението е малко под 4 към 1);
  • През 2009 и 2010 година местата на упражняване на полицейско насилие се изместват към домовете на хората и в полицейските автомобили.

Анализ на случаите на полицейско насилие в медийни публикации в периода 2004-2010гг. можете да намерите тук.

Гражданското наблюдение регистрира подобрение по показателя "Отношение на полицейските служители към задържаните лица", което все по-често се определя от интервюираните (задържани и граждани) като "професионално" и "любезно". Частично подобрение има по пет показателя: осигуряване на преводач; материално-битовото състояние в РУП; пддържане на хигиена в РУП; обособяване на обслужващи помещения и обособяване на отделни помещения за настаняване на мъже, жени, непълнолетни и др. По три от показателите: условия на работа на полицаите, осигуряване на медицинска помощ и оборудване на местата за задържане - промяна няма. Частично влошаване се наблюдава по четири показателя: "Информираност на задържаните за правата им", "Достъп до правна помощ", "Осигуряване на храна на задържаните" и "Водене на документацията по задържане".

Регистрирани са случаи, при които задържаните не са запознати с правата си; на полицаи, които разубеждават задържани да търсят адвокатска защита и липса на адвокати поради лимити на изходящите телефонни обаждания. Продължават оплакванията на полицейски служители от лоша координация с местните адвокатски съвети за осигуряване на дежурни адвокати. Въпреки това, в нито един от наблюдаваните райони няма конкретни инициативи нито от страна на ръководството на ОДМВР, нито на местната адвокатска колегия за намиране на решение.

Въпреки частичния напредък, само 18 РУП се доближават в някаква степен до нормативните изисквания. Извършените през 2009 г ремонти в част от наблюдаваните РУП, финансирани отчасти от националния бюджет и по европейски програми, в повечето случаи са козметични и не са довели до съществено подобрение нито в условията за задържане, нито за работа на служителите. В немалко случаи ремонтни работи се финансират с лични средства на полицейски служители.

Пълен текст на междинния доклад на "Отворено общество" можете да прочетете тук.

Проектът се осъществява от Институт "Отворено общество" – София по одобрена от Главна дирекция "Охранителна полиция" методология. Целта е изграждане на доверие между полицията и местната общност и осигуряване на прозрачност на полицейската институция.

Programmes About OSI News Priorities Experts Publications Links Mission Founder Trustees Staff Annual Report Financing Contract Us