Становище на "Отворено общество" по концепцията
за нов Закон за нормативните актове
29.09.2008

"Институт "Отворено общество" – София подкрепя инициативата за приемане на нов Закон за нормативните актове. Анализът на действащата нормативна уредба, регулираща нормотворческия процес показва, че са необходими съществени изменения в правната рамка, което налага приемането на нов Закон за нормативните актове (ЗНА)."

Това се казва в становище на "Отворено общество" относно концепцията за изготвяне на нов Закон за нормативните актове. Същевременно "Отворено общество" изразява някои съображения, свързани най-вече с гаранциите за качество на проектите за нормативни актове, оценката на въздействието за всички нормативни актове, необходимостта от централизиран контрол върху качеството на проектите, както и по въпроса за достъпа до текстове на действащи нормативни актове. Пълният текст на становището на Института можете да прочетете тук.

Концепцията за нов Закон за нормативните актове беше публикувана на интернет страницата на Министерството на правосъдието. Концепцията стана обект на широка публична дискусия, която се проведе на 19 септември. В нея взеха участие представители на Висшия съдебен съвет, Парламента, академичните среди и на неправителствени организации.

Programmes About OSI News Priorities Experts Publications Links Mission Founder Trustees Staff Annual Report Financing Contract Us